PEYKENOVIN

آنچه ما را متمایز می کند…

طــــــــــراحــــــــی و چـــــــــــــــــاپ

غرفـــه ســــــازی نمایشــــگاهی

نصـــــب استـــــــــــیج و نـــــــــور

برگــــــــزاری سمیــنار و رویــداد

تبلیغات محیطــی و اسپیـــس

غرفه سازی نمایشگاه

تخصص ما ایجاد بستـــــــــــــــــری مناسب جهت مطرح نمــــــــــودن مشتــریان در بازارهای هــــــدف و ارائه پیشنهادات مناسب در این خصـــــــــوص می باشد، لذا ما توانایی برآورد ســـــــــــاختن نیازهای مشتریان و ارائه راهکـــــــــارهای مناسب به منــــــــــــــــظور دریافت قسمتی از ســــــهم بازار برای آنها را دارا میباشیم و می توانیم این تضمین را به آنها بدهیم که در این زمــــــــینه یکی از بهتـــــــرینها و پیشرفته ترین های در ســطح استان می باشیم و این خـود، نتیجه بیش از 15 سال تجربه و فعالیت حـــــــرفه ای می باشــــــد.

تیـــــــــم مـــــــــدیران

Meet the team

صادقی بازرگانـــی

CEO

اسمـاعیــل محمدزاده

CFO / BUSINESS MANAGER

علی محمـــدزاده

DESIGNER


0

رضایت مشتریان

0

پروژهای انجام شده

0

پاسخگوی به مشتریان

0

کسب و کار نوپا با پیک نوین رشد کرده اند